Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Vedtægter for BROEN Frederikssund

  • 1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Frederikssund, og den har hjemsted i Frederikssund kommune.

Stk. 2. Foreningens adresse er formandens adresse

Stk. 3. Foreningen BROEN Frederikssund er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

 

  • 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid. BROEN Frederikssund samarbejder med Frederikssund kommune, foreninger, institutioner og andre relevante samarbejdspartnere i forhold til målgruppen.

Stk. 2. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 3. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til 18 år, fra ressourcesvage og økonomisktrængte familier bosat i Frederikssund Kommune.

Stk.4. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang, det vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

 

  • 3 Organisering

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

  • 4 Medlemskab

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

 

  • 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer. Heraf 1 formand,1 kasserer, 1 næstformand og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt efter behov i forhold til foreningens aktiviteter

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

 

  • 6 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 

  • 7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor

Fastsættelse af kontingent

Evt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år – første gang i 2021.Næstformand og kasserer er på valg i lige år – dog første gang i 2021, og derefter i lige år

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF.

 

  • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.broen-frederikssund.dk med mindst 14 dages varsel, og skal afholdes senest 3 uger efter der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

 

  • 9 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.april 2021

Formand: Normann Larsen
Næstformand: Charlotte Drue Aagaard
Kasserer: Rikke Alsted Øvergård
Sekretær: Maja Borup Jensen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Duus