Om BROEN Danmark

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

BROENs lokalforeninger hjalp i 2023 i alt 7.479 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber.

Hvordan gør vi?

BROEN hjælper børn fra socialt udsatte familier – det kan eksempelvis være enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge.

Børnene finder vi frem til gennem et samarbejde med blandt andet lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner i kommunen. Et eksempel kan være fra en skole: En lærer har kendskab til et barn, der har et behov for et aktivt fritidsliv, men familien har ikke økonomisk mulighed for at dække udgiften. Derefter henvender læreren sig til BROEN og formidler kontakten. Hvis forældrene giver deres samtykke, kan barnet i løbet af kort tid påbegynde en aktiv fritid i en lokal forening med BROENs støtte.

(Video: Jesper Ry for BROEN Danmark – Gorilla-film)

Hvorfor gør vi det?

Danmark har tilsluttet sig FN’s Børnekonvention, som bl.a. fastslår børns rettigheder, herunder retten til at kunne lege og hvile og mulighed for at dyrke fritidsinteresser. Det kan vi i BROEN kun tilslutte os. Børn i socialt udsatte familier har bare dårligere muligheder end andre børn i Danmark. Derfor bygger vi bro for dem! Find Børnekonventionen hos Børnerådet

Artikel 31, stk. 1: Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

Artikel 31, stk. 2: Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

Desuden er vi i BROEN især optaget af at skabe bedre forhold for børn og unge med hensyn til børnefattigdom, trivsel og ulighed jf. FN’s Verdensmål.

Vision for BROEN

  • At alle børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden
  • At BROEN kan være med til at modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til øge børnenes risiko for en udsat position i voksenlivet
  • At BROEN kan bygge bro mellem den frivillige og den offentlige indsats

Hvor mange udsatte børn og unge?

Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært at fastsætte præcist. En rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd anslår på baggrund af registerdata, at cirka 15 % af børn og unge mellem 3 – 19 år i Danmark kan betegnes som udsatte eller marginaliserede. (Mai Heide Ottosen m.fl: Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel, 2018)

BROEN har valgt at hjælpe børn og unge under 18 år. Pr. 1. januar 2023 var der ifølge Danmarks Statistik 1.155.838 børn i alderen 0-17 år, svarende til ca. 173.000 udsatte eller marginaliserede børn og unge under 18 år. Det er dette tal, som vi i BROEN går ud fra, når vi siger, at behovet for støtte til udsatte børn og unge er meget større, end vi forestiller os.

Fakta om BROEN

I 2023 hjalp BROENs 33 lokalforeninger samlet 7.479 børn og unge.

Ferieaktiviteter i skolernes ferier: 493 børn fik støtte fra pulje til ferieaktiviteter såsom træningslejre og stævner. I de fleste tilfælde er støtten til aktivitet i ferien givet til et barn, der i forvejen eller efterfølgende også blev støttet til en fast fritidsaktivitet.

Musikaktiviteter: 137 børn fik støtte fra pulje til musik- og kulturaktiviteter.

Ukrainske flygtningebørn: 306 børn fik støtte til fritidsaktiviteter fra pulje.

Frivillige: I 2023 var der i alt 191 frivillige ildsjæle i BROENs 33 lokalforeninger. Bestyrelsen for BROEN Danmark er også frivillig og består af 7 faste medlemmer og 2 suppleanter.

Aktuelt er der 33 lokalforeninger af BROEN fordelt ud over Danmark – find lokalforeninger her

Historien kort

BROEN er startet som en frivillig forening i Horsens på privat initiativ af Hans Søgaard i 2002. BROEN Horsens har dannet model for en række andre lokalforeninger af BROEN, der alle fungerer på frivillig basis.

I 2008 blev BROEN Mariagerfjord oprettet som lokalforening nummer 2. I 2009 blev BROEN Danmark oprettet som landsdækkende forening for at udbrede idéen med at støtte udsatte børn og unge til en aktiv fritid. Siden er der kommet flere lokalforeninger til over hele landet.

I 2015  blev BROEN Danmark tildelt Fællesskabsprisen og Børnesagsprisen.

I 2020 modtog BROEN Danmark Tine Bryld Prisen.

I 2021 blev BROEN Danmark udvalgt som Hjertesag hos PFA Brug Livet Fonden.

Erfaringer fra BROEN Horsens i årene 2002-2017 er blevet samlet i en bog:

BROENs idé

Video fra TrygFonden, hvor stifter Hans Søgaard fortæller om idéen med BROEN, og Maria fortæller, hvad det betyder for hende at få støtte til sin sport:

BROEN Danmark – udbreder en god idé

Med støtte fra Kulturministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet har BROEN Horsens udviklet og udbredt idéen bag BROEN. Det sker i regi af BROEN Danmark, som bistår de lokale afdelinger og skaffer økonomisk grundlag for den fortsatte indsats. BROEN Danmark ledes af en frivillig bestyrelse, og den daglige drift varetages af et lønnet sekretariat. Der er nu oprettet flere afdelinger af BROEN rundt om i landet.

Den lokale afdeling af BROEN består af en række frivillige ildsjæle, der koordinerer støtten til det enkelte barn i tæt samarbejde med de lokale foreningstilbud og lokale nøglepersoner med indgående kendskab til barnets og familiens forhold, for eksempel sagsbehandlere eller andre medarbejdere i den kommunale enhed.

BROEN Danmark leverer praktisk bistand og startkapital til de nye lokalforeninger. Derefter er det op til den nyvalgte bestyrelse at organisere sig og tage kontakt med relevante lokale samarbejdspartnere, som f. eks kommunens skoler, sundhedspleje og socialforvaltning.

Derudover skal bestyrelsen arbejde på at skaffe penge til foreningens arbejde. For uden penge eksisterer muligheden for at hjælpe børnene ikke. I BROENs lokalforeninger har man efterhånden god erfaring med at skaffe penge til at støtte børn, der har behov for hjælp. Pengene skaffes fra puljer, fonde, velgørenhedsorganisationer og private støttebidrag fra virksomheder og enkeltpersoner. Desuden arrangerer BROENs lokalforeninger lokale events for at rejse midler og udbrede kendskabet til BROEN.

BROEN Danmark udgør samtidig et netværk til at dele erfaringer og viden på tværs af lokalforeningerne.

Udsatte børn har brug for støtte

Ved BROENs konference om samarbejde mellem kommuner og civilsamfund spurgte vi Per Larsen, formand for Børnerådet om, hvad der ifølge ham kendetegner det gode samarbejde: