Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse.
Foreningens navn er BROEN, og den har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

§2 Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe, og vejlede udsatte børn, så de bliver ledt bort fra vejen til stoffer og misbrug og ind i sportens sunde og aktive tilværelse.

Stk. 2. Foreningens formål er, gennem oplysning overfor børn og unge, at synliggøre risikoen, faren og konsekvenserne ved brug af stoffer og alkohol.

Stk. 3. Foreningens formål er, ved samarbejde med SSP, skoler og sportsklubber, at finde frem til de børn, der skønnes mest udsatte og få dem gjort aktive i sportsklubber.

Stk. 4. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og tøj m.m.

§3 Organisering.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab.
Stk. 1. Aktiverede børn bliver automatisk kontingentfri medlemmer.

Stk. 2. Alle andre kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner

Stk. 3. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

Stk. 4. Det enkelte medlem er forpligtet til at holde sig stoffri, og medlemmer under 16 år må ikke drikke alkohol.

§5 Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal indgå sponsoraftaler til støtte for medlemmerne samt søge om midler til hjælp til børnene.

Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

§6 Regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Revisor er på valg hvert år.

Stk. 6. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Mariagerfjord Kommunes Fritidsforvaltning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 08.06.2008.