Vedtægter for BROEN Hillerød

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Hillerød, og den har hjemsted i Hillerød kommune.
Stk. 2. Foreningens adresse er formandens adresse
Stk. 3. Foreningen BROEN Hillerød er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid. BROEN Hillerød samarbejder med kommune, foreninger, institutioner og andre relevante samarbejdspartnere i forhold til målgruppen.
Stk. 2. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.
Stk. 3. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til 18 år, fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier bosat i Hillerød Kommune.
Stk.4. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang, der vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

§3 Organisering
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab
Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.
Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer. Heraf 1 formand,1 kasserer, 1 næstformand og resten bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt efter behov i forhold til foreningens aktiviteter
Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.
Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

§6 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.
Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Evt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år – første gang i 2020. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år – dog første gang i 2020, og derefter i ulige år
Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.broen-hilleroed.dk med mindst 14 dages varsel, og skal afholdes senest 3 uger efter der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.
Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.
Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1.september 2020

Den gode historie

Træner i gymnastikforening

“Hvad er der ikke sket med Tasja (7 år) bare på et halvt år? Nu kan hun lave harehop og kolbøtter, og hun er blevet meget gladere.”

Astrid Krag

Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S): “Det er så afgørende at føle sig med på et hold – som en del af et fællesskab – selv om ens forældre måske ikke lige har råd til at betale det månedlige kontingent til fodboldklubben. Lige præcis vores udsatte børn er ikke altid rige på succesoplevelser. Hverdagen derhjemme kan være udfordrende. De kan være vant til at føle sig anderledes. Derfor er det vigtigt at have et åndehul – både for børn og for deres forældre. Et åndehul, der gør, at hverdagen bliver lidt nemmere at overkomme. Vi kender det alle sammen. Vi vokser og får større selvværd, når de andre på holdet har brug for os. Regner med os. Selv har jeg spillet i band i mange år. Jeg fik nogle af mine bedste venner og minder gennem det fællesskab. Stor tak til BROEN Danmark for at give udsatte børn samme mulighed.” (i forbindelse med uddelingen af Tine Bryld Prisen 2020 til BROEN)

Mor til to piger

“Det er godt for dem, at de kan sige, at de går til svømning. At de går til noget som andre børn. Det giver stolthed. Jeg er også blevet gladere som mor, fordi jeg ved, at de elsker at svømme.” (om støtte fra BROEN Silkeborg)

Frivillig i BROEN Køge

“Jeg oplevede mange børn, hvor familien ikke havde råd til et par fodboldstøvler til et barn, der gerne ville spille fodbold. Jeg oplevede også eksempler på, at et barn ‘arvede’ storebrors fodboldstøvler, som han var vokset ud af. Jeg oplevede også, at der var familier, der ikke havde råd til, at et barn kunne deltage i en turnering i udlandet. Det gik ikke alene ud over det enkelte barn, men også hele holdet, der skulle afsted. Det viste mig, at der er familier, hvor økonomien er så stram, at der ikke er råd til, at børnene kan deltage i fornuftige sunde fritidsaktiviteter. Jeg synes, det er glædeligt, at der landet over er mennesker, der mener, at der er behov for en særlig indsats på dette område.”

Mor til Jakob på 19 år

“For en hel del år siden, da jeg var på kontanthjælp, havde jeg ikke ‘salt til et æg’, og at betale kontingent og udstyr til min søns fritids interesse, fodbold, havde jeg slet ikke råd til. Det var ikke sjovt, og jeg følte mig som den dårligste mor i verden. Heldigvis for mig og særligt for min søn, startede BROEN Herlev op det år. Jakob var så heldig, at han blev deres første barn, som de hjalp, og det gjorde for Jakob og vores familie en verden til forskel. Jakob er i dag næsten 20 år, og som han selv udtaler: ‘Havde det ikke været for Lars, som hjalp mig dengang og gav mig muligheden for at vælge sportens vej og vennerne der, havde jeg nok valgt den kriminelle vej og de venner, som fulgte med den vej.’ I dag er Jakob næsten færdig med sit andet grundforløb på TEC. Og har fået en læreplads som elektriker.”

Elmin 13 år

“Jeg kan godt lide at spille fodbold, fordi det er sjovt, og fordi jeg er sammen med mine venner. På fodboldskolen lærer jeg nye teknikker sammen med dem, jeg spiller i klub med. Det er også sjovt at lære nye at kende.” (om støtte til fodboldskole fra BROEN Lolland)

Familiekonsulent

“BROEN har igennem årene været en vigtig samarbejdspartner i mit virke. Den er altid tænkt ind i opgaveløsningen, og der er altid en stor velvilje til løsninger, mulighedernes kunst, og der er meget kort vej til hjælpen.” (Familiekonsulent i Silkeborg Kommune)

Lisbeth Zornig Andersen

Lisbeth Zornig Andersen, økonom, forfatter, tidligere protektor for BROEN Danmark

“Når vi ved, hvor vigtigt det er at gå til noget, så er det organisationer som BROEN, der er afgørende for, at vi får sået dét frø, som gør, at børnene får en anden livsbane. Derfor kan det være helt afgørende for et barns skæbne, at det stifter bekendtskab med BROEN.” (Støttearrangement for BROEN Struer, Struer 2014)

 

Maria Skov Kristensen

Maria Skov Kristensen, tidligere BROEN-barn: “Jeg kan huske, at jeg blev rigtig glad. Det var starten på et danseeventyr. Det var starten på det sociale danseliv. Det var rigtig mange venner, man kom til at få. Det har været hele mit liv, at jeg kunne få lov til at danse.” (i Go’ Morgen Danmark 24. oktober 2020)