Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

§1                        Broen Vejen, Vejen.

 

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Vejen, og den har hjemsted i Vejen Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse. Girokort m.v. sendes til kassereren.

 

Stk. 2. Foreningen Broen Vejen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening ”Broen Danmark”.

 

§2                        Formål.

 

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

 

Stk. 2. Foreningens formål er gennem samarbejde med Vejen Kommune – herunder SSP, skoler, sportsklubber og andre foreninger, at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og gøre dem aktive i fritiden.

 

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og evt. sponsorater. 

 

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Vejen Kommune.

 

Stk.5. Ansøgning til Broen Vejen skal understøttes af en offentlig person f.eks. socialrådgiver, mentor/voksen ven, træner i foreningsregi, lærer eller anden kontaktperson.

 

Stk.6. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang der vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

 

§3                        Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§4                        Medlemskab.

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner/ virksomheder.

Virksomheder har 1 stemme ved generalforsamlingen.

                            

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

                            

                            

§5                        Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer 1 sekretær og resten bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

 

Stk. 4. Formanden og kassereren tegner foreningen.

 

§6                        Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 

Stk.2. Broen Vejen hæfter kun med den til foreningen enhver tid tilhørende formue.

 

Stk.3. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller støttemedlemmer nogen personlig hæftelse.                    

                                 

§7                        Generalforsamlingen.

 Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

                             

 Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

 

Stk. 3. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 4. GF skal indeholde følgende punkter:

 

                             Valg af dirigent og referent

 

                             Bestyrelsens beretning

 

                             Godkendelse af regnskab

 

                             Indkomne forslag

 

                             Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

                             Valg af revisor

                            

                             Evt.

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være Formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, fra og med januar kvartal 2014.

Formand og kassereren er på valg i 2015 (derefter hvert andet år), Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016 (derefter hvert andet år).

 

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§8                        Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

 

§9                        Foreningens opløsning.

 Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

 

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

 

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark og evt. sponsorer.