Vedtægter

§1                        Broen Vejen, Vejen.

 

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Vejen, og den har hjemsted i Vejen Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse. Girokort m.v. sendes til kassereren.

 

Stk. 2. Foreningen Broen Vejen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening ”Broen Danmark”.

 

§2                        Formål.

 

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

 

Stk. 2. Foreningens formål er gennem samarbejde med Vejen Kommune – herunder SSP, skoler, sportsklubber og andre foreninger, at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og gøre dem aktive i fritiden.

 

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og evt. sponsorater.

 

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Vejen Kommune.

 

Stk.5. Ansøgning til Broen Vejen skal understøttes af en offentlig person f.eks. socialrådgiver, mentor/voksen ven, træner i foreningsregi, lærer eller anden kontaktperson.

 

Stk.6. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang der vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

 

§3                        Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§4                        Medlemskab.

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner/ virksomheder.

Virksomheder har 1 stemme ved generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

 

 

§5                        Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer 1 sekretær og resten bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

 

Stk. 4. Formanden og kassereren tegner foreningen.

 

§6                        Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 

Stk.2. Broen Vejen hæfter kun med den til foreningen enhver tid tilhørende formue.

 

Stk.3. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller støttemedlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§7                        Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

 

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

 

Stk. 3. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 4. GF skal indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent og referent

 

Bestyrelsens beretning

 

Godkendelse af regnskab

 

Indkomne forslag

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Valg af revisor

 

Evt.

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være Formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, fra og med januar kvartal 2014.

Formand og kassereren er på valg i 2015 (derefter hvert andet år), Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016 (derefter hvert andet år).

 

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§8                        Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

 

§9                        Foreningens opløsning.

 Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

 

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

 

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark og evt. sponsorer.

Den gode historie

Mor til pige

“Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg som mor ville have gjort uden hjælpen og støtten fra BROEN Vejle. Min datter lever og ånder for fodbolden, men jeg studerer og har bare ikke pengene til fodboldsko, camps eller træningen. Men hun kan det hele, fordi Susanne og Oliver fra BROEN Vejle holder hendes mod oppe og støtter hende. Hun er bare blevet så god og ser frem til træning og camps.”

Familiebehandler i kommune

“Amanda havde massivt skolefravær, og der var bekymring for Amanda, da hun tilbragte meget tid rundt omkring i Randers by med andre unge, der også manglede noget at lave. Der blev igangsat et behandlingstilbud af Randers Kommune til Amanda, hvor en stor del var at prøve at give hende mulighed for at få sunde interesser og samvær med andre unge. Amanda havde et ønske om at starte til fitnesstræning med sine veninder, men det kunne ikke lade sig gøre, da familien ikke havde råd til det. Her kom BROEN Randers til hjælp, da den bevilgede Amanda et fitnessabonnement. Amanda træner nu to gange ugentligt og kan være sammen med venner i fitnesscenteret. Amanda fik lavet en vigtig U-vending i sit liv og kommer nu også stabilt i skole. U-vendingen skyldtes hårdt arbejde fra både Amanda og hendes forældre, men den hjælp, hun fik af BROEN Randers til at udleve sine interesser, var uden tvivl af af kæmpe betydning!” (om støtte til pige på 16 år)

Mor til Teis på 15 år

“Jeg vil bare fortælle, hvor stor en betydning det har været for min søn, at BROEN Herlev støtter hans træning til Wing Tai. Teis er født 15 uger for tidligt og er et sensitivt barn. Han er ofte lidt usikker på sig selv og sin præstation – især i skolen. Men efter han er begyndt til Wing Tai, er det en helt, helt anden dreng. Han har fået så meget selvtillid og tro på sig selv. Han er blevet SÅ meget bedre til at fordybe sig i ting og udføre opgaver selvstændigt. Det er min klare overbevisning, at han slet ikke ville have nået denne udvikling, hvis det ikke havde været for hans træning. Og uden ‘din’ støtte havde jeg som flexjobber ikke haft mulighed for at betale den sport. Så vi er så evigt taknemmelige!”

Mor til svømmepige

“Hej Søren! Jeg spurgte Silke i går, hvad hun selv synes hun fik ud af campen. Hun sagde: ‘Jeg fik nogle rigtig gode kammerater, og jeg blev bedre til at svømme, og så er det nogle søde trænere… især Mikkel.’ Da jeg hentede hende på campen sidste år, var det en meget glad pige, der mødte mig, og som havde svømmet, leget og fået nye venner. Jeg er vild med det fællesskab og de dygtige og omsorgsfulde unge trænere, de har i FSK. Mvh Anja” (hilsen til BROEN Halsnæs)

Mor til Tasja på 7 år

“Hvis vi ikke fik hjælp fra BROEN, ville vi højst have råd til at lade et af vores børn gå til gymnastik. Og det ville være synd for de andre to.”

Mor til dreng på 12 år

“William på 12 år går i 5. klasse på en lokal skole. Han har diagnosen ADHD, som gør, at han har uro og koncentrationsbesvær, indlæring er svær, og det sociale er til tider en udfordring. Han har brug for struktur og faste regler. William elsker fodbold og har gået til det nu i fire år . Det kan kun lade sig gøre, da han får medicin med god virkning og har en træner, som forstår ham og kan støtte og hjælpe de rigtige steder. Fodbolden betyder rigtig meget for ham også socialt. Vi har ikke rigtig haft økonomi til det ekstra, eller f.eks. en ferie, og han har måttet vente på ‘tiden til ham’ pga. hans mindre søskende. Jeg er så glad for, at I har kunnet hjælpe med, at han har kunnet få den oplevelse.” (hilsen til BROEN Haderslev, mor er 38 år og har senhjerneskade efter blodprop, er på pension)

Pige 8 år

“Jeg er blevet mere selvsikker og har fået flere venner.”

Ida

“Jeg er meget glad for ridning og meget taknemmelig over, at det kunne lade sig gøre at gå til det. Min mor er fattig og har ikke råd til, at jeg går til så dyr en sport, så jeg er mega lykkelig over, at vi hørte om BROEN Vejle. Jeg har fortalt det til mange af mine venner, for jeg synes alle skal vide, hvor fantastiske BROEN Vejle er.”

Dreng 6 år

“Jeg vil skrive om, at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de ville melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”