Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter for BROEN Aalborg

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Aalborg og den har hjemsted i Aalborg Kommune.

Stk. 2. Foreningens aktuelle adresse er: Broen Aalborg, c/o De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Stk. 3. Foreningen BROEN Aalborg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte og hjælpe børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.

Stk. 2. Foreningens formål er gennem samarbejde med Aalborg Kommune – herunder SSP, skoler, sportsklubber og andre foreninger, at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og tilbyde dem en aktiv fritid.

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge fra 6-17 år fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier bosat i Aalborg Kommune.

Stk.5. Midlerne kan bl.a. anvendes til hel eller delvis dækning af kontingent, ture/stævner samt til eventuel anskaffelse af tøj og udstyr. Der udleveres aldrig kontante beløb.

§3 Organisering

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Et støttemedlemsskab oprettes gennem BROEN Danmark med fast beløb årligt. Medlemsskabet bringes til ophør ved medlemmets udmeldelse.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer i BROEN Aalborg er kontingentfri medlemmer, men er medlemmer af BROEN Danmark.

Stk. 3. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på BROEN Danmarks generalforsamling.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand og 1 kasserer og resten menige bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes, at der er en repræsentant for hvert team i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

§6 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og det reviderede regnskab aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Det tilstræbes at GF som udgangspunkt afholdes den sidste tirsdag i marts. Der indkaldes skriftligt eller elektronisk via foreningens digitale medier samt e-post med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2-3 medlemmer er på valg i ulige år og 2-3 medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter gf.

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er frivillige eller medlemmer af foreningen, der har været betalende medlem i minimum 3 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst ⅔ af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark

§10 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtaget på generalforsamling den 28. september 2021