Støt Broen Danmark - Min konto

Privatlivspolitik for BROEN Aalborg

Version 1, august 2018. 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

 BROEN Aalborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Caroline Christensen

CVR: 35358331

Mail: formand@broen-aalborg.dk

Hjemmeside: www.broen-aalborg.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger1:

 1. Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse,
 2. Oplysninger om frivillige:
  • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser,
  • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)
 1. Kontaktpersoner/forældre
 • Almindelige personoplysninger: navn, mailadresser og telefonnumre

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysninger fra kontaktpersoner i samarbejde med forældre.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
 • At der er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
 • At behandle medlemsoplysninger, herunder at betale kontingent og andre udgifter
 • At følge op på barnets deltagelse i aktivitet
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver I foreningen
 • At opfylde BROEN Danmarks frivillighedspolitik, herunder at indhente børneattest på frivillige
 • At kunne udbetale refusion, udlæg og lignende
Formålene med at behandle oplysninger om kontaktpersoner og forældre:
 • At vi kan sikre en individuel sagsbehandling
 • At vi kan sikre foreningens formål

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder I henhold til foreningens vedtægter
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det altid på baggrund af dit samtykke. Samtykket gives i forbindelse med den første ansøgning.

Samtykket kan til enhver trækkes tilbage, blot der gives besked om det.

Vi indsamler ikke personoplysninger via informationstjenester, såsom apps og sociale medier.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen og som frivillig i foreningen.

Medlemmer: vi sletter oplysninger om dig efter endt regnskabsår, medmindre der genansøges.

Frivillige: vi sletter oplysninger om dig så snart dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger i anonymiseret form på såvel medlemmer som frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du i medfør af persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelser herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.