Vedtægter

Vedtægter for BROEN Silkeborg

§1 Broen Silkeborg, Silkeborg.

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Silkeborg, og den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Stk. 2. Foreningen Broen Silkeborg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening Broen Danmark.

§2 Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

Stk. 2. Foreningens formål er gennem samarbejde med SSP, skoler, sportsklubber og andre foreninger samt Silkeborg Kommune, at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og gøre dem aktive i fritiden

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og evt. sponsorater.

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn fra 6 år og unge op til 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Silkeborg Kommune.

Stk.5. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang det vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

§3 Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab.

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelse og udvalgsmedlemmer er kontingentfrie.

§5 Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Formanden og kassereren tegner foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at efterleve de etiske regler for Broen Silkeborg.

§6 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Stk. 3. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. GF skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent og referent

– Bestyrelsens beretning

– Godkendelse af regnskab

– Indkomne forslag

– Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– Valg af revisor

– Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være Formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før GF.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, fra og med januar kvartal 2014.

Formand og kassereren er på valg i 2015 (derefter hvert andet år), Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016 (derefter hvert andet år).

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Vedtægtsændringer m.v.

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til GF. Som lokalforening skal vedtægtsændringer for Broen Silkeborg endeligt godkendes af den projektansvarlige for Broen Danmark.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 3. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at foretage vedtægtsændringer eller at opløse foreningen.

Stk. 4. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark.

Silkeborg den 8. maj 2014 – godkendt på den stiftende generalforsamling

Den gode historie

Maria Skov Kristensen

Maria Skov Kristensen, tidligere BROEN-barn: “Jeg kan huske, at jeg blev rigtig glad. Det var starten på et danseeventyr. Det var starten på det sociale danseliv. Det var rigtig mange venner, man kom til at få. Det har været hele mit liv, at jeg kunne få lov til at danse.” (i Go’ Morgen Danmark 24. oktober 2020)

Mor til pige

“Jeg vil bare lige sige jer tusind tak for jeres hjælp! Min datter er helt enormt lykkelig for sit nye fodboldtøj og især skoene. Som mor ønsker man intet andet, end at ens børn er lykkelige – så i dag fik jeg intet mindre end et ønske opfyldt. Det havde jeg ikke klaret uden jeres hjælp. Hun har længe snakket om de sko – for de andre på holdet havde jo nogle smarte nogle … så at hun kunne få lov at gå ind og vælge sine egne smarte sko var bare lykken. Tusind tusind tak!” (om støtte fra BROEN Guldborgsund)

Pige 12 år dans

“Kære Lars! Jeg er så taknemlig for det BROEN gør, og har gjort for mig! At jeg kan danse, er jo det bedste jeg ved! Dans gør mig altid glad! Og at bare kunne komme derop selvom jeg har haft en dårlig dag, og bare kunne glemme det! Og koncentrere mig om dansen gør mig rigtig glad.” (hilsen til BROEN Herlev)

Mor til barn

“Hej Lars! Jeg har et barn på specialskole med nogle særlige behov og udfordringer i livet. Jeg kan mærke stor forandring efter opstart hos Krav Maga (selvforsvar). Både på selvtillid og selvværd. Det var aldrig sket uden din/jeres hjælp. Så kæmpestor tak for dig/jer.” (hilsen til BROEN Herlev)

Mor til pige

“Sofie har spillet nu fem år med jeres støtte, og hun bliver ved. Hun kunne ikke spille, hvis I ikke støttede op om det, da jeg ikke har økonomi til det pga sygdom og studie. Så jeg takker så meget.” (hilsen til BROEN Vejle)

Pige 12 år

“Teatersport og drama går jeg meget op i, fordi jeg elsker at optræde, synge, leve sig ind i det osv. Jeg synes, at jeg er en meget kreativ pige. Jeg har gået til det i 2 1/2 år og interesserer mig stadig for det. Jeg vil være mini-skuespiller, hvis jeg får muligheden en dag. Har allerede lavet en film og en reklame for Legoland. Tusind tak for det 🙂 Min mor har nemlig ikke råd til det :D”

Mor til to piger

“Det er godt for dem, at de kan sige, at de går til svømning. At de går til noget som andre børn. Det giver stolthed. Jeg er også blevet gladere som mor, fordi jeg ved, at de elsker at svømme.” (om støtte fra BROEN Silkeborg)

Mor til ridedreng

“Hans autisme og ADHD falder helt til ro, og jeg har en dreng, der ‘vokser’ for hver uge han er sammen med hesten. Ridningen er med til at styrke hans trivsel og øger hans læring i at skulle fokusere, give signaler og modtage ny viden og rettelser på samme tid. Ting, han er maks udfordret med i sin skole. Uden den ro, som han får igennem sin ridning, vil han ikke kunne overskue at være i skole hver dag.” (hilsen til BROEN Halsnæs)

Familiebehandler i kommune

”For nogle børn har det betydet, at de har fået et socialt liv, som de ikke havde prøvet før. Det har været vigtigt, at de kunne komme ind i det samme tøj, som de andre børn i klubben. Det har gjort, at de er kommet ind i fællesskabet, hvor de ellers har været lukket ude.”