Foreningen BROEN Lolland 

Vedtægter 

  • 1: Foreningens navn, hjemsted og adresse 

Stk.1. Foreningens navn er BROEN Lolland og har hjemsted i Lolland Kommune. 

Stk.2. Foreningen BROEN Lolland er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark. 

  • 2.: Foreningens formål 

Stk. 1. Det er BROEN Lollands formål at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i 

foreningsbaserede og kommunale fritidstilbud. 

Stk. 2. BROEN Lolland samarbejder med Lolland Kommunes forvaltninger, skoler, SSP, boligrådgivere, frivillige foreninger og andre relevante samarbejdspartnere. 

Stk.3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater og sponsorater, private som offentlige samt opkræver medlemskontingenter. 

Stk.4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Lolland Kommune. 

Stk.5. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af fornødent udstyr, transport, deltagelse i stævner, ture og arrangementer i forbindelse med den enkelte aktivitet. Midlerne kan også bruges til at støtte projekter, hvor målgruppen er udsatte og ressourcesvage børn og unge. 

  • 3. Organisering 

Stk.1. Generalforsamlingen er BROEN Lollands øverste myndighed. Stk.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer. 

  • 4. Medlemskab 

Stk.1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Kommunens foreninger og Erhvervsdrivende kan støtte op om BROEN Lolland med et medlemskab. 

Stk.2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen. 

  • 5. Bestyrelsen 

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 personer. 

           Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.                                                                                            Bestyrelsen  har retten til at udpege bogføringsansvarlig.                                                                

           På første møde efter generalforsamlingen udarbejdes den samlede                 funktionsfordeling for bestyrelsens arbejde. 

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde efter behov, dog minimum 4 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg. 

Stk. 4. Formanden tegner foreningen. 

           Ved beløb over kr. 5.000,00 kræves der underskrift af formanden.. 

  • 6. Regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges i revideret stand på den årlige generalforsamling. 

  • 7. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle spørgsmål. 

            Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 flertal ved 

            vedtægtsændringer, af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1.                     kvartal og offentliggøres på foreningens hjemmeside, med mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 3. Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde: – valg af dirigent og referent. 

– Beretning 

– Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

– Vedtagelse af kontingent for det kommende år. 

– Indkomne forslag. 

– Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

– Valg af revisor. 

– Eventuelt. 

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg i ulige år, og halvdelen på valg i lige år. 

Stk. 6. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 3 måneder og som giver personligt fremmøde på generalforsamlingen. 

Foreninger og virksomheder har kun en stemme på generalforsamlingen. 

  • 8. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget. 

Den ekstraordinære generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære generalforsamling.

  • 9. Foreningens opløsning 

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på 2 efter hinanden ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. 

Stk.2. Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling og almindeligt flertal på den næste. 

Stk. 3. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver formål som tilgodeser foreningens målgruppe. 

Tildelte kommunale tilskud, som ikke er opbrugt, tilbagebetales til kommunen. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 2014. 

Jørgen Olsen Bente Kruse 

Dirigent Formand

  • 5 stk. 1. ændret 13. marts 2023.

Den gode historie

Frivillig i BROEN Køge

“Jeg oplevede mange børn, hvor familien ikke havde råd til et par fodboldstøvler til et barn, der gerne ville spille fodbold. Jeg oplevede også eksempler på, at et barn ‘arvede’ storebrors fodboldstøvler, som han var vokset ud af. Jeg oplevede også, at der var familier, der ikke havde råd til, at et barn kunne deltage i en turnering i udlandet. Det gik ikke alene ud over det enkelte barn, men også hele holdet, der skulle afsted. Det viste mig, at der er familier, hvor økonomien er så stram, at der ikke er råd til, at børnene kan deltage i fornuftige sunde fritidsaktiviteter. Jeg synes, det er glædeligt, at der landet over er mennesker, der mener, at der er behov for en særlig indsats på dette område.”

Mor til svømmepige

“Hej Søren! Jeg spurgte Silke i går, hvad hun selv synes hun fik ud af campen. Hun sagde: ‘Jeg fik nogle rigtig gode kammerater, og jeg blev bedre til at svømme, og så er det nogle søde trænere… især Mikkel.’ Da jeg hentede hende på campen sidste år, var det en meget glad pige, der mødte mig, og som havde svømmet, leget og fået nye venner. Jeg er vild med det fællesskab og de dygtige og omsorgsfulde unge trænere, de har i FSK. Mvh Anja” (hilsen til BROEN Halsnæs)

Forældre til dreng på 12 år

“Vi er meget glade for, at BROEN kunne hjælpe, da han ellers ikke kunne fortsætte med aktiviteten :)”

Mor til Jakob på 19 år

“For en hel del år siden, da jeg var på kontanthjælp, havde jeg ikke ‘salt til et æg’, og at betale kontingent og udstyr til min søns fritids interesse, fodbold, havde jeg slet ikke råd til. Det var ikke sjovt, og jeg følte mig som den dårligste mor i verden. Heldigvis for mig og særligt for min søn, startede BROEN Herlev op det år. Jakob var så heldig, at han blev deres første barn, som de hjalp, og det gjorde for Jakob og vores familie en verden til forskel. Jakob er i dag næsten 20 år, og som han selv udtaler: ‘Havde det ikke været for Lars, som hjalp mig dengang og gav mig muligheden for at vælge sportens vej og vennerne der, havde jeg nok valgt den kriminelle vej og de venner, som fulgte med den vej.’ I dag er Jakob næsten færdig med sit andet grundforløb på TEC. Og har fået en læreplads som elektriker.”

Frivillig i BROEN Odense

“Jeg havde nogle drenge på 10 år med i en sportsforretning, hvor vi skulle købe et par fodboldstøvler og noget træningstøj – drengene var lidt generte og meget ydmyge og sagde pænt tak for hjælpen. Samme aften ringede en af drengene til mig og spurgte, om han måtte sove i sit nye træningstøj, fordi han var så glad for det.”

Projektmedarbejder i fodboldklub

”Det har betydet, at børnene er blevet fastholdt i foreningslivet og i klubben, da de ellers ville være blevet meldt ud. Ikke nødvendigvis med den begrundelse, at de ikke havde råd til det, fordi det kan være lidt af et tabu, men med en anden undskyldning.”

Dreng 10 år

“Synes det har været dejligt at kunne få noget ‘rigtigt’ tøj til fodbold. Det har været godt at kunne få lov til at prøve nogle forskellige aktiviteter, så jeg kunne finde ud af, hvad jeg allerhelst ville gå til.”

Mor til Nicolai på 16 år

“Vi er meget glade og taknemmelige for den hjælp, vi har fået i tidens løb. Nicolai er blevet mere åben og har fået mod på at spille mere og med flere. Han er blevet rigtig dygtig, og du har givet ham muligheder, han ellers ikke ville have haft. Tusind tak for den støtte BROEN Vejle har ydet og stadig yder.”

Sundhedsplejerske i kommune

“Jeg vil lige give dig en tilbagemelding omkring Teis. Han har nu været afsted på Helteskolen i Hillerød to fredage – i dag er tredje gang.
Mor fortæller meget begejstret om Heltetræningen, og at Teis er så glad for at gå der. Han refererer til det hele tiden og øver sig på de yoga- og kampsportøvelser, han har lært. Jeg er så glad på Teis’ vegne, og det er lige det rigtige for ham. Han får der redskaber til at styrke sit selvværd.” (hilsen til BROEN Halsnæs)