Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Foreningen BROEN  Lolland    

Vedtægter

§ 1:                Foreningens navn, hjemsted og adresse

 

Stk.1.            Foreningens navn er BROEN Lolland og har hjemsted i Lolland Kommune.

 

Stk.2.            Foreningen BROEN  Lolland er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

 

§ 2.:               Foreningens formål

 

Stk. 1.           Det er BROEN Lollands formål at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i foreningsbaserede og kommunale fritidstilbud.

 

Stk. 2.           BROEN Lolland samarbejder med Lolland Kommunes forvaltninger, skoler, SSP, boligrådgivere, frivillige foreninger og andre relevante samarbejdspartnere.

 

Stk.3.            Foreningen søger midler gennem fonde, legater og sponsorater, private som offentlige samt opkræver medlemskontingenter.

 

Stk.4.            Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Lolland Kommune.

 

Stk.5.            Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af fornødent udstyr, transport, deltagelse i stævner, ture og arrangementer i forbindelse med den enkelte aktivitet. Midlerne kan også bruges til at støtte projekter, hvor målgruppen er udsatte og ressourcesvage børn og unge.

 

§ 3.                Organisering

 

Stk.1.            Generalforsamlingen er BROEN Lollands øverste myndighed.

 

Stk.2.            Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer.

 

§ 4.                Medlemskab

 

Stk.1.            Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Kommunens foreninger og Erhvervsdrivende kan støtte op om BROEN Lolland med et medlemskab.

 

Stk.2.            Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

 

§ 5.                Bestyrelsen

 

Stk. 1.           Bestyrelsen består af mindst 3 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær samt et antal bestyrelsesmedlemmer.

På første møde efter generalforsamlingen udarbejdes den samlede funktionsfordeling for bestyrelsens arbejde.

Stk. 2.           Bestyrelsen holder møde efter behov, dog minimim 4 gange årligt.

 

Stk. 3.           Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

 

Stk. 4.           Formanden og kasseren tegner foreningen.

Ved beløb på over kr. 5000,00 kræves der underskrift af såvel formand som kasserer.

 

§ 6.                Regnskab og revision

 

Stk. 1.           Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges i revideret stand på den årlige generalforsamling.

 

§ 7.                Generalforsamlingen

 

Stk. 1.           Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle spørgsmål.

Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 flertal ved  vedtægtsændringer, af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og offentliggøres på foreningens hjemmeside, med mindst 3 ugers varsel.

 

Stk. 3.           Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde:

–       valg af dirigent og referent.

–       Beretning

–       Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

–       Vedtagelse af kontingent for det kommende år.

–       Indkomne forslag.

–       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

–       Valg af revisor.

–       Eventuelt.

 

Stk. 4.           Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5.           Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg i ulige år, og halvdelen på valg i lige år.

 

Stk. 6.           Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 3 måneder og som giver personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Foreninger og virksomheder har kun en stemme på generalforsamlingen.

 

 

 

§ 8.                Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1.           Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 

Stk. 2.           Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære generalforsamling.

 

§ 9.                Foreningens opløsning

 

Stk. 1.           Foreningen kan kun opløses på 2 efter hinanden ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Stk.2.            Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling og almindeligt flertal på den næste.

 

Stk. 3.           Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver formål som tilgodeser foreningens målgruppe.

Tildelte kommunale tilskud, som ikke er opbrugt, tilbagebetales til kommunen.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 2014.

 

 

Jørgen Olsen                                                                 Bente Kruse

Dirigent                                                                           formand