Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Broen Køge” – stiftet den 12. december 2012.                       

 • 1 Foreningens navn:

Stk. 1 Foreningens navn er ”Broen Køge”. Foreningen hører hjemme i Køge kommune

Stk. 2 Foreningens postadresse er formandens adresse

Stk.  3 Foreningen er en lokalafdeling af den landsdækkende forening Broen Danmark

 • 2 Foreningens formål:

Stk. 1 Foreningens formål er at støtte, vejlede og hjælpe børn og unge i ressource svage familier, på en sådan måde, at børnene og de unge får mulighed for en aktiv fritid i kommunens fritidstilbud.

Stk. 2 Målgruppen er børn og unge op til 17 år, som kommer fra misbrugsfamilier, familier som ikke har mulighed for at betale kontingent og udstyr til den enkelte aktivitet, og børn og unge, hvor et medlemskab af en forening kan forebygge ungdomskriminalitet og social isolation.

Stk. 3 Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp (transport til og fra aktiviteten), økonomisk støtte (ex. kontingent), hjælp til indkøb af tøj og rekvisitter til den enkelte aktivitet – men aldrig kontante beløb.

Stk. 4 Broen Køge søger midler gennem fonde, puljer og sponsorer – såvel offentlige som private.

 • 3 Samarbejdspartnere

Stk.1 Broen Køge vil samarbejde med Køge Kommunes forvaltninger, skoler, beboerrådgivere, idrætsforeninger m.fl.

 • 4 Organisering

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse

Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

 • 5 Medlemskab

Stk. 1 Som medlemmer kan optages voksne myndige personer, der er villig til at yde en aktiv indsats som frivillig hjælper – et antal timer efter bestyrelsens anvisninger.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal vedtages på generalforsamlingen.

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 3 – og højst 8 personer. En` formand, næstformand, kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2 Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året

Stk. 3 Bestyrelsen tegner foreningen ud af til gennem formanden – eller i dennes fravær næstformanden eller kasserer

 • 7 Regnskab og bilagskontrol

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret

Stk. 2 Foreningens regnskab kontrolleres af en person valgt på generalforsamlingen.

 • 8 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål, og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2 Ordinær GF afholdes fremover hvert år i første kvartal (2012 i sidste kvartal). Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 GF Skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af Bilagskontrollant
 • Valg af suppleant

Stk. 4 forslag der skal behandles af GHF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen. Formand i lige år – kasserer i ulige år. Bilagskontrollant på valg hvert år. Suppleanter en hvert andet år.

Stk. 6 stemmeberettigede på GF er medlemmer af Broen Køge, der er mødt frem personligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 9 Ekstra ordinær generalforsamling

Stk. 1 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom.

Stk. 2 Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF, har samme bemyndigelse, som den ordinære.

 • 10 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses af GF

Stk. 2 Der kræves et flertal på mindst 2/3 medlemmer for at opløse foreningen

Stk. 3 Ved en eventuel opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark

 

Broen Køge, den 12. december 2012.
Ændret den 31-03-2016.
Ændret den 22-02-2018

Bestyrelsen:

Formand: Lennert Hansen

Næstformand: Carsten Brix

Kasserer: Charlotte Baeré

Bestyrelsesmedlem/kontaktperson: Peter Poulsen

Bestyrelsesmedlem: Teddy Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Bendt Lundsbjerg

Bestyrelsesmedlem: Peter Christoffersen

Bilagskontrollant: Johnny Jarndoff