Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

BROEN Vordingborg

§ 1: Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Vordingborg. Den har hjemsted i
Vordingborg Kommune.

Stk. 2. Foreningen BROEN Vordingborg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

§ 2: Formål

Stk. 1. Det er BROEN Vordingborgs formål at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i foreningsbaserede fritidstilbud.

Stk. 2. Gennem et aftalt samarbejde med Børne- og familiesekretariatet, Kultur- og fritidssekretariatet, SSP- organisationen og andre relevante samarbejdsparter er det formålet at blive bekendt med børn og unge, hvor det skønnes at tilskud til fritidsaktiviteten kan gøre en forskel i det enkelte barn/ den unges oplevelse af dagligdagen. BROEN Vordingborg vil lægge vægt på at samarbejde tæt sammen med de ansatte, der har regelmæssig kontakt med familierne og deres børn. Det være sig lærere, pædagoger, SSP-konsulenter, familiebehandlere, trænere og ledere i de frivillige foreninger og andre.

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater samt opkræver medlemskontingenter.

Stk. 4. Foreningens  målgruppe er børn og unge op til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Vordingborg Kommune.

Stk.5. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, transport, deltagelse i stævner, ture og arrangementer i forbindelse med den enkelte aktivitet. Midlerne kan også bruges til at støtte projekter, hvor målgruppen er udsatte og ressourcesvage børn og unge.

§3: Organisering

Stk. 1 Generalforsamlingen er BROEN Vordingborgs øverste myndighed.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9 medlemmer.

§ 4: Medlemskab

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Kommunens foreninger kan støtte op om BROEN Vordingborg med et foreningsmedlemskab.

Stk. 2. Kontingent for henholdsvis enkeltpersoner og foreningsmedlemskab fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse udpeges kontaktpersoner med ansvar for hver deres geografiske område.

På første møde efter generalforsamlingen udarbejdes den samlede funktionsfordeling for bestyrelsens arbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange årligt. Mødedatoer fastsættes på første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Formanden og den økonomiansvarlige tegner foreningen.

§ 6: Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2. BROEN Vordingborg samarbejder med en valgt revisor, der reviderer foreningens regnskaber.

§ 7: Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser
sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og offentliggøres med
mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4.  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år – første gang i 2013. Næstformand, økonomiansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 7. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen, der har været medlem i minimum 3 måneder og som giver personligt fremmøde på generalforsamlingen. Foreninger har kun en stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære.

§ 9: Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse
foreningen.

Stk. 3. Ved en eventuel opløsning tilfalder samtlige foreningens aktiver BROEN Danmark.

Således vedtaget på generalforsamling den 28. februar 2022.

Kaj Aagaard
Formand

Find BROEN Vordingborgs vedtægter som pdf