Vedtægter

BROEN Vordingborg

§ 1: Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Vordingborg. Den har hjemsted i
Vordingborg Kommune.

Stk. 2. Foreningen BROEN Vordingborg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

§ 2: Formål

Stk. 1. Det er BROEN Vordingborgs formål at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i foreningsbaserede fritidstilbud.

Stk. 2. Gennem et aftalt samarbejde med Børne- og familiesekretariatet, Kultur- og fritidssekretariatet, SSP- organisationen og andre relevante samarbejdsparter er det formålet at blive bekendt med børn og unge, hvor det skønnes at tilskud til fritidsaktiviteten kan gøre en forskel i det enkelte barn/ den unges oplevelse af dagligdagen. BROEN Vordingborg vil lægge vægt på at samarbejde tæt sammen med de ansatte, der har regelmæssig kontakt med familierne og deres børn. Det være sig lærere, pædagoger, SSP-konsulenter, familiebehandlere, trænere og ledere i de frivillige foreninger og andre.

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater samt opkræver medlemskontingenter.

Stk. 4. Foreningens  målgruppe er børn og unge op til og med 17 år fra ressourcesvage familier bosat i Vordingborg Kommune.

Stk.5. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, transport, deltagelse i stævner, ture og arrangementer i forbindelse med den enkelte aktivitet. Midlerne kan også bruges til at støtte projekter, hvor målgruppen er udsatte og ressourcesvage børn og unge.

§3: Organisering

Stk. 1 Generalforsamlingen er BROEN Vordingborgs øverste myndighed.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9 medlemmer.

§ 4: Medlemskab

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Kommunens foreninger kan støtte op om BROEN Vordingborg med et foreningsmedlemskab.

Stk. 2. Kontingent for henholdsvis enkeltpersoner og foreningsmedlemskab fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse udpeges kontaktpersoner med ansvar for hver deres geografiske område.

På første møde efter generalforsamlingen udarbejdes den samlede funktionsfordeling for bestyrelsens arbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange årligt. Mødedatoer fastsættes på første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Formanden og den økonomiansvarlige tegner foreningen.

§ 6: Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2. BROEN Vordingborg samarbejder med en valgt revisor, der reviderer foreningens regnskaber.

§ 7: Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser
sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og offentliggøres med
mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4.  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år – første gang i 2013. Næstformand, økonomiansvarlig og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 7. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen, der har været medlem i minimum 3 måneder og som giver personligt fremmøde på generalforsamlingen. Foreninger har kun en stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære.

§ 9: Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse
foreningen.

Stk. 3. Ved en eventuel opløsning tilfalder samtlige foreningens aktiver BROEN Danmark.

Således vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2023.

Kaj Aagaard
Formand

Den gode historie

SSP-leder i kommune

“Jeg kan konstatere, at de tanker og idéer, som jeg blev præsenteret for i starten, nu har vist sig ikke blot at være bæredygtige, men har udviklet sig til, hvad jeg opfatter som en soleklar succes inden for det frivillige forebyggende arbejde med børn og unge. Jeres projekt er for mig et af de meget få eksempler på, at idealisme, ildsjæle og udsatte børn og unges behov mødes og går op i en slags højere enhed.”

Judith 14 år

“Det er vigtigt for mig at dyrke sport, fordi jeg kan godt lide at få brændt en masse krudt af. Selv om jeg har en dårlig dag, kan jeg godt lide at møde op og være med, eller se på og måske bakke de andre op fra sidelinjen. Jeg har altid villet dyrke sport, især fodbold. Men jeg har aldrig fået mulighed for det. Jeg har fået mange venskaber gennem fodbold. Vi piger er blevet tættere på hinanden, og vi er blevet mere end bare gode venner.”

Mor til børn

“Kære Susanne og BROEN Vejle! Jeg vil rigtig gerne dele min glæde med jer. Jeg har færdiggjort min uddannelse og har fået job, så nu kan jeg selv stå for mine børns fritidsaktivitet. Tusind tak for de mange års støtte, som I har givet os, til stor glæde og sportslig udvikling som mine børn har gennemgået. I hjælper mange børn og unge, det er utrolig vigtigt for hver enkelt familie og for vores samfund som helhed. Jeg ønsker BROEN Vejle alt det bedste og tak for jeres fantastiske arbejde!”

Louise 12 år

“Kære alle inden for BROEN i Vejen. 1000 millioner tak for den store hjælp, det betyder virkelig meget for mig, også for min mor. Jeg kan slet ikke forklare med ord, hvor taknemmelig jeg er for jeres hjælp. Jeg synes, det er flot, at I hjælper så mange, som har brug for det. Jeg er bare verdens heldigste pige at få hjælp. Millioner af tak, jeg er så GLAD. Venlig hilsen Louise.”

Frivillig i BROEN Odense

“Jeg havde nogle drenge på 10 år med i en sportsforretning, hvor vi skulle købe et par fodboldstøvler og noget træningstøj – drengene var lidt generte og meget ydmyge og sagde pænt tak for hjælpen. Samme aften ringede en af drengene til mig og spurgte, om han måtte sove i sit nye træningstøj, fordi han var så glad for det.”

Pige

“Det er den fedeste sport, jeg nogensinde har prøvet, og jeg er så glad for at gå til ridning. Det giver mig mere selvtillid, og jeg føler, at jeg bedre kan være mig selv. Det er noget jeg ser frem til hver uge og noget af det bedste i mit liv. Tak for jeres støtte!” (hilsen til BROEN Guldborgsund)

Kontaktlærer på skole

”Siden BROEN Lolland gav XX (14 år) muligheden for at komme fast i svømmehallen sammen med sine kammerater, har han udviklet sig helt vildt! Fra at være en stille dreng, der sjældent åbnede munden, er han nu en dejlig, velfungerende dreng, der gerne giver udtryk for sine meninger, og som nu er blevet valgt til formand for elevrådet.”

SSP-konsulent i kommune

“BROEN gør en kæmpe forskel med at skaffe midler til kontingent, udstyr osv. for de børn og unge, der er i SSP’s målgruppe. Denne gruppe er stærkt underrepræsenteret i de lokale idrætsforeninger og andre fritidstilbud, der findes i kommunen. Men netop med BROENs hjælp får disse børn og unge mulighed for at dyrke en fritidsinteresse sammen med deres skolekammerater og måske også få nye positive venskaber igennem fritidsinteressen. Tilbagemeldingerne er alle positive, og der er flere eksempler på, hvordan netop støtten fra BROEN har fået børn i gang med en fritidsinteresse.” (udtalelse til BROEN Vordingborg)

Familiebehandler i kommune

”For nogle børn har det betydet, at de har fået et socialt liv, som de ikke havde prøvet før. Det har været vigtigt, at de kunne komme ind i det samme tøj, som de andre børn i klubben. Det har gjort, at de er kommet ind i fællesskabet, hvor de ellers har været lukket ude.”