Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Vedtægter for Broen Svendborg

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

 

Stk. 1. Foreningens navn er Broen Svendborg og den har hjemsted i Svendborg Kommune.

Stk. 2. Foreningens adresse er kasserens adresse.

Stk. 3. Foreningen Broen Svendborg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening Broen Danmark.

 

§2 Formål

 

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressource svage – og økonomisk trængte familier, til en aktiv fritid.

Stk. 2. Foreningens formål er gennem samarbejde med Svendborg Kommune – herunder SSP, skoler, sportsklubber og andre foreninger, at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og tilbyde dem en aktiv fritid.

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til 18 år, fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier bosat i Svendborg Kommune.

Stk. 5. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang der vurderes nødvendigt.

Stk. 6. Støtte til et enkelt barn, som overstiger kr. 3000.- om året, skal drøftes på et ordinært bestyrelsesmøde eller et ekstraordinært indkaldt bestyrelsesmøde. Der skal være flertal i bestyrelsen, såfremt et enkelt barn bliver tildelt et støttebeløb på mere end 3000.- kroner.

Stk. 7. Støtte til udstyr i forbindelse med en given aktivitet må ikke overstige 1000.- kroner om året, medmindre der er et flertal i bestyrelsen, som godkender et højere beløb.

Stk. 8. Der udbetales aldrig kontanter til børn, unge eller familier, som ønsker hjælp til en fritidsaktivitet.

§3 Organisering

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§4 Medlemskab

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

 

§5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

 

§6 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 

§7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor

Fastsættelse af kontingent

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og kasserer er på valg i 2014 (derefter hvert andet år).  Næstformand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2015 (derefter hvert andet år).

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

 

§9 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark.