Vedtægter

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er BROEN Struer, og den har hjemsted i Struer. Foreningens adresse er formandens adresse. Foreningen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening Broen Danmark

§2 Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er, ved samarbejde med SSP, skoler, socialforvaltning og idrætsforeninger, at støtte, hjælpe og vejlede børn i ressourcesvage familier, således at det bliver muligt for dem at være aktive i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen. Målgruppen er børn i alderen 6-17 år.

Stk. 2. Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp og økonomisk støtte (f.eks. kontingent, sportsudstyr og lignende – men aldrig kontante beløb.)

Stk. 3. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og tøj m.m.

§3 Organisering:

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab:

Stk. 1. Alle andre kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2.Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minumum 1 gang i kvatalet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og søge om midler om hjælp til børn og unge.

Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

§6 Regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7  Generalforsamlingen:

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden.

Stk. 3. GF skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent. Formandens beretning. Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3-
4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Revisor er på valg hvert år.

Stk. 6. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning:

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen-Danmark.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2012

Den gode historie

Projektmedarbejder i fodboldklub

”Det har betydet, at børnene er blevet fastholdt i foreningslivet og i klubben, da de ellers ville være blevet meldt ud. Ikke nødvendigvis med den begrundelse, at de ikke havde råd til det, fordi det kan være lidt af et tabu, men med en anden undskyldning.”

Mor til to børn

“Jeg er så taknemmelig for at have modtaget støtte fra BROEN. Nu kan begge mine børn gå til en fritidsaktivitet, hvor de kan danne nye netværk og opleve andre ting, end det jeg kan tilbyde dem og have det super sjovt! Det er simpelthen så vigtigt, det I gør, så tusind tak for jer! Kærlig hilsen en mor og hendes to vandhunde.” (hilsen til BROEN Randers)

Forældre til dreng på 12 år

“Vi er meget glade for, at BROEN kunne hjælpe, da han ellers ikke kunne fortsætte med aktiviteten :)”

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen (K), formand for udvalget for erhverv, beskæftigelse og kultur i Svendborg Kommune: “Det handler ikke kun om motion. Det handler også om at blive del af fællesskaber, hvor der er mulighed for at løfte sig og få et godt liv.” (i artikel om BROEN Svendborg)

Mor til pige

“Sofie har spillet nu fem år med jeres støtte, og hun bliver ved. Hun kunne ikke spille, hvis I ikke støttede op om det, da jeg ikke har økonomi til det pga sygdom og studie. Så jeg takker så meget.” (hilsen til BROEN Vejle)

Forælder til dreng på 17 år

”Jeg vil gerne takke meget for jeres hjælp. Da vi har fire børn i huset, som går til fodbold.”

Mor til dreng

“Jeg vil fortælle, at min søn er meget glad for at starte til håndbold. Han føler virkelig, han er en del af et fællesskab. Han stråler. Det er så dejligt. Det er mere, end jeg kunne forvente med hans udfordringer rent socialt. Jeg takker mange gange.” (hilsen til BROEN Halsnæs)

Dreng 11 år

”Jeg er glad for Claus fra BROEN, han er sød, og han har lært mig meget. Han hjælper mig altid.”

SSP-leder i kommune

“Jeg kan konstatere, at de tanker og idéer, som jeg blev præsenteret for i starten, nu har vist sig ikke blot at være bæredygtige, men har udviklet sig til, hvad jeg opfatter som en soleklar succes inden for det frivillige forebyggende arbejde med børn og unge. Jeres projekt er for mig et af de meget få eksempler på, at idealisme, ildsjæle og udsatte børn og unges behov mødes og går op i en slags højere enhed.”