Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er BROEN Struer, og den har hjemsted i Struer. Foreningens adresse er formandens adresse. Foreningen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening Broen Danmark

§2 Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er, ved samarbejde med SSP, skoler, socialforvaltning og idrætsforeninger, at støtte, hjælpe og vejlede børn i ressourcesvage familier, således at det bliver muligt for dem at være aktive i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen. Målgruppen er børn i alderen 6-17 år.

Stk. 2. Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp og økonomisk støtte (f.eks. kontingent, sportsudstyr og lignende – men aldrig kontante beløb.)

Stk. 3. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og tøj m.m.

§3 Organisering:

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab:

Stk. 1. Alle andre kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2.Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minumum 1 gang i kvatalet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og søge om midler om hjælp til børn og unge.

Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

§6 Regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7  Generalforsamlingen:

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden.

Stk. 3. GF skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent. Formandens beretning. Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3-
4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Revisor er på valg hvert år.

Stk. 6. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning:

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen-Danmark.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2012