Vedtægter

Vedtægter for BROEN Rudersdal

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1 Foreningens navn er BROEN Rudersdal og har hjemsted i Rudersdal Kommune.

Stk. 2 Foreningens adresse er Rolighedsvej 11, 3460 Birkerød.

Stk. 3 Foreningen BROEN Rudersdal er en lokalafdeling under den landsdækkende

Forening BROEN Danmark.

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage

og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.

Stk. 2 Foreningen samarbejder blandt andet med Rudersdal Kommune – eksempelvis

SSP, skoler, familievejledere og sagsbehandlere samt sportsklubber, foreninger mfl

for at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og tilbyde dem en

aktiv fritid.

Stk. 3 Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 4 Foreningens primære målgruppe er børn og unge mellem 3 og 18 år, fra ressource-

Svage og økonomisk trængte familier bosat i Rudersdal Kommune.

Stk. 5 Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr og

Transport til og fra aktiviteterne i det omfang, det vurderes nødvendigt. Der

Udleveres aldrig kontante beløb.

Stk. 6 Kørsel i forbindelse med aktiviteter i BROEN Rudersdal dækkes i henhold til

statens lave takster.

§ 3 Organisering

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2 Kontingentet fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og højst 7 medlemmer. Heraf

1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og almene bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og evt 1-2

Medlemmer vælges i lige år, mens næstformand, kasserer og evt 1-2 medlemmer

vælges i ulige år. Foreningen kan udpege suppleanter, hvis det skønnes

nødvendigt. Eventuelle suppleanter vil kunne deltage i bestyrelsesmøder, men har

Ikke stemmeret.

Stk. 2 Kandidater til bestyrelsesposterne skal meddele deres kandidatur mindst 2 uger før

generalforsamlingen til formanden.

Stk. 3 Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange i løbet af et kalenderår.

Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg – gerne i

Samarbejde med eksterne aktører.

Stk. 5 Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelses-

medlem og næstformanden eller kasseren i fællesskab.

Stk. 6 Formanden, næstformanden og kasseren udgør forretningsudvalget, som

disponerer på bestyrelsens vegne.

Stk. 7 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til

godkendelse.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle

spørgsmål, og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2 Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst

3 ugers varsel.

Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter :

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Fastsættelse af kontingent
  • Evt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest

14 dage før GF.

Stk. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 6 Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der har været medlem i

minimum 6 mdr og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af

medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2 Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, og

Skal ske senest 4 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære

GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§ 9 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2 Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse

foreningen.

Stk. 3 Ved en evt opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark.

Den gode historie

Mor til svømmepige

“Hej Søren! Jeg spurgte Silke i går, hvad hun selv synes hun fik ud af campen. Hun sagde: ‘Jeg fik nogle rigtig gode kammerater, og jeg blev bedre til at svømme, og så er det nogle søde trænere… især Mikkel.’ Da jeg hentede hende på campen sidste år, var det en meget glad pige, der mødte mig, og som havde svømmet, leget og fået nye venner. Jeg er vild med det fællesskab og de dygtige og omsorgsfulde unge trænere, de har i FSK. Mvh Anja” (hilsen til BROEN Halsnæs)

SSP-konsulent i kommune

“BROEN gør en kæmpe forskel med at skaffe midler til kontingent, udstyr osv. for de børn og unge, der er i SSP’s målgruppe. Denne gruppe er stærkt underrepræsenteret i de lokale idrætsforeninger og andre fritidstilbud, der findes i kommunen. Men netop med BROENs hjælp får disse børn og unge mulighed for at dyrke en fritidsinteresse sammen med deres skolekammerater og måske også få nye positive venskaber igennem fritidsinteressen. Tilbagemeldingerne er alle positive, og der er flere eksempler på, hvordan netop støtten fra BROEN har fået børn i gang med en fritidsinteresse.” (udtalelse til BROEN Vordingborg)

Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rasmussen, protektor for Det Sociale Netværk og tidligere statsminister i Danmark

“Alle børn og unge har brug for venskaber og brug for at være i positive fællesskaber. De skal møde engagerede voksne ildsjæle, som er gode rollemodeller for dem. De får et frirum. De bliver værdsat. Og de får nogle redskaber, som gør dem aktive – også når de skal vælge uddannelse og finde sig en plads i samfundslivet.” (Overrækkelsen af Børnesagsprisen til BROEN, København 2015)

Mor til børn på 11 og 14 år

“Jeg har ikke selv råd til, at de går til noget. Så jeg er meget glad for hjælpen. Det er sundt for børn at gå til noget sammen med andre børn – i stedet for at sidde derhjemme.” (Aktiv Fritid i Vejle)

Louise 12 år

“Kære alle inden for BROEN i Vejen. 1000 millioner tak for den store hjælp, det betyder virkelig meget for mig, også for min mor. Jeg kan slet ikke forklare med ord, hvor taknemmelig jeg er for jeres hjælp. Jeg synes, det er flot, at I hjælper så mange, som har brug for det. Jeg er bare verdens heldigste pige at få hjælp. Millioner af tak, jeg er så GLAD. Venlig hilsen Louise.”

Astrid Krag

Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S): “Det er så afgørende at føle sig med på et hold – som en del af et fællesskab – selv om ens forældre måske ikke lige har råd til at betale det månedlige kontingent til fodboldklubben. Lige præcis vores udsatte børn er ikke altid rige på succesoplevelser. Hverdagen derhjemme kan være udfordrende. De kan være vant til at føle sig anderledes. Derfor er det vigtigt at have et åndehul – både for børn og for deres forældre. Et åndehul, der gør, at hverdagen bliver lidt nemmere at overkomme. Vi kender det alle sammen. Vi vokser og får større selvværd, når de andre på holdet har brug for os. Regner med os. Selv har jeg spillet i band i mange år. Jeg fik nogle af mine bedste venner og minder gennem det fællesskab. Stor tak til BROEN Danmark for at give udsatte børn samme mulighed.” (i forbindelse med uddelingen af Tine Bryld Prisen 2020 til BROEN)

Familiebehandler i kommune

”For nogle børn har det betydet, at de har fået et socialt liv, som de ikke havde prøvet før. Det har været vigtigt, at de kunne komme ind i det samme tøj, som de andre børn i klubben. Det har gjort, at de er kommet ind i fællesskabet, hvor de ellers har været lukket ude.”

Forælder til pige

“Først en hilsen og en STOR tak, for at I gjorde det muligt for min datter at gå til gymnastik hele vinteren. Min datter ELSKER at lave gymnastik og træner både om mandagen med HG Girls samt hjemme på stuegulvet. Hun har sammen med holdet været til tre opvisninger, og de er blevet udtaget til at give opvisning ved Gymnastik Galla i DGI Storstrømmen i Maribo i morgen. Hvilket er STORT inden for gymnastik :-).” (hilsen til BROEN Næstved)

Familiebehandler i kommune

“Amanda havde massivt skolefravær, og der var bekymring for Amanda, da hun tilbragte meget tid rundt omkring i Randers by med andre unge, der også manglede noget at lave. Der blev igangsat et behandlingstilbud af Randers Kommune til Amanda, hvor en stor del var at prøve at give hende mulighed for at få sunde interesser og samvær med andre unge. Amanda havde et ønske om at starte til fitnesstræning med sine veninder, men det kunne ikke lade sig gøre, da familien ikke havde råd til det. Her kom BROEN Randers til hjælp, da den bevilgede Amanda et fitnessabonnement. Amanda træner nu to gange ugentligt og kan være sammen med venner i fitnesscenteret. Amanda fik lavet en vigtig U-vending i sit liv og kommer nu også stabilt i skole. U-vendingen skyldtes hårdt arbejde fra både Amanda og hendes forældre, men den hjælp, hun fik af BROEN Randers til at udleve sine interesser, var uden tvivl af af kæmpe betydning!” (om støtte til pige på 16 år)