Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Vedtægter for BROEN Rudersdal

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1 Foreningens navn er BROEN Rudersdal og har hjemsted i Rudersdal Kommune.

Stk. 2 Foreningens adresse er Rolighedsvej 11, 3460 Birkerød.

Stk. 3 Foreningen BROEN Rudersdal er en lokalafdeling under den landsdækkende

Forening BROEN Danmark.

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage

og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.

Stk. 2 Foreningen samarbejder blandt andet med Rudersdal Kommune – eksempelvis

SSP, skoler, familievejledere og sagsbehandlere samt sportsklubber, foreninger mfl

for at finde frem til de børn og unge, der skønnes mest udsatte og tilbyde dem en

aktiv fritid.

Stk. 3 Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 4 Foreningens primære målgruppe er børn og unge mellem 3 og 18 år, fra ressource-

Svage og økonomisk trængte familier bosat i Rudersdal Kommune.

Stk. 5 Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr og

Transport til og fra aktiviteterne i det omfang, det vurderes nødvendigt. Der

Udleveres aldrig kontante beløb.

Stk. 6 Kørsel i forbindelse med aktiviteter i BROEN Rudersdal dækkes i henhold til

statens lave takster.

§ 3 Organisering

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2 Kontingentet fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og højst 7 medlemmer. Heraf

1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og almene bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og evt 1-2

Medlemmer vælges i lige år, mens næstformand, kasserer og evt 1-2 medlemmer

vælges i ulige år. Foreningen kan udpege suppleanter, hvis det skønnes

nødvendigt. Eventuelle suppleanter vil kunne deltage i bestyrelsesmøder, men har

Ikke stemmeret.

Stk. 2 Kandidater til bestyrelsesposterne skal meddele deres kandidatur mindst 2 uger før

generalforsamlingen til formanden.

Stk. 3 Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange i løbet af et kalenderår.

Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg – gerne i

Samarbejde med eksterne aktører.

Stk. 5 Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelses-

medlem og næstformanden eller kasseren i fællesskab.

Stk. 6 Formanden, næstformanden og kasseren udgør forretningsudvalget, som

disponerer på bestyrelsens vegne.

Stk. 7 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til

godkendelse.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle

spørgsmål, og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2 Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst

3 ugers varsel.

Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter :

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Fastsættelse af kontingent
  • Evt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest

14 dage før GF.

Stk. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 6 Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der har været medlem i

minimum 6 mdr og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af

medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2 Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, og

Skal ske senest 4 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære

GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§ 9 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2 Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse

foreningen.

Stk. 3 Ved en evt opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark.