Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er ”Broen-Nyborg”, og den har hjemsted i Nyborg kommune.

Foreningens postadresse er formandens adresse.

Foreningen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening ”Broen-Danmark”

 

§2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er, ved samarbejde med SSP, skoler, socialforvaltning og idrætsforeninger, at støtte, hjælpe og vejlede børn i ressourcesvage familier, således at det bliver muligt for dem at være aktive i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen.

Målgruppen er børn i alderen 6-17 år.

Stk. 2. Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp og økonomisk støtte (f.eks. kontingent, sportsudstyr og lignende – men aldrig kontante beløb.)

Stk. 3. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og andet udstyr.

 

§3 Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§4 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, ligesom bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for, at vedtagne beslutninger bliver udført. Bestyrelsen holder møde minimum 1 gang i kvartalet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal indgå sponsoraftaler til støtte for medlemmerne samt søge om midler til hjælp til børnene.

Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

 

§5 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages voksne, myndige personer.

Stk. 2. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal vedtages af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingentet kan ikke tilbagebetales.

Stk. 4. Ved restance rykkes én gang med ny betalingsfrist, overholdes denne betalingsfrist ikke, betragtes medlemmet som udmeldt fra betalingsfristens udløb.

 

§6 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens reviderede regnskab,der følger kalenderåret, forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Enten formanden + et bestyrelsesmedlem i forening eller kasserer eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem

Kassereren har fuldmagt til banken. Foreningens andre bestyrelsesmedlemmer har adgang til at se kontoen.

 

§7 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

Stk. 5. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af medlemmerne ved en eventuel ændring af vedtægterne.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Fra og med ultimo januar 2012. Formand er på valg i lige år. Kasserer i ulige år og revisor er på valg hvert år.

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Og man må ikke være i restance.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

 

§9 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 28.03.2012