30/03/2014

Formandens beretning

Formandsberetning for Broen Tønder marts 2014Tonder_logo_lille

Året 2013 har igen været præget af udvikling.

I organisationen valgte Lis Tramm og Jeanne Petersen at træde tilbage som hhv. kasserer og formand – begge to af personlige årsager. Det betød, at de resterende bestyrelsesmedlemmer var nødt til at tænke kreativt ud af boksen, omjustere de nuværende bestyrelsesposter og indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 14.01. 2014.

Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling suppleret med Christin Nedergaard. Det betød, at Ella Mølgaard overdrog sekretærposten til Christin, påtog sig opgaven som kasserer, Hanne Aalling Risager påtog sig opgaven som formand og Hella Thyssen forblev som næstformand samt menigt bestyrelsesmedlem.

Der blev på den ekstraordinære generalforsamling besluttet at invitere evt. interesserede til et infomøde for at få bestyrelsen gjort fuldt bemandet. Mødet blev afholdt d. 19.02. 2014, og der mødte 7 interesserede op udover de 4 fra bestyrelsen. Der blev fortalt om Broens arbejde, der blev stillet spørgsmål, og Lars Nielsen meldte sig på stedet til at varetage Broens hjemmeside. Ingen forlod mødet før tiden, og det tolkede vi i bestyrelsen som positivt.

Da Ella overtog kassererposten, blev det besluttet, at formand og kasserer begge skal have adgang til Broens konto, således at udbetalinger til kontingenter stadig kan fortsætte, selv om kassereren får forfald. Det har været noget af en opgave at få overført kassererrettighederne til Ella samt få oprettet to ansvarlige på kontoen. Det har taget 3 måneder, og i den periode har Arne Christensen fra Sydbank været os behjælpelige med at overføre kontingenter, således at børnene og klubberne har mærket mindst muligt til foreningens økonomiske handlingslammelse. Det er dog på plads nu, og den økonomiske drift er fremtidssikret også i tilfælde af afgang.

Folderen er revideret således at det klart og tydeligt fremgår at det skal være vores samarbejdspartenere sagsbehandlere, idrætsledere, lærere osv. der henvender sig på vegne af børnene – ikke forældrene selv, da det dels vil give for meget arbejde i bestyrelsen og dels vil det være for svært at vurdere ud fra forældrenes henvendelse, om et barn er trængende eller ej. Vurderingen ligger hos vores samarbejdspartnere, så beslutter vi.

Aktiviteter for Broen i 2013

Hella og Ella deltog i Børns Voksenvenners generalforsamling, hvor de fortalte om Broens formål.

Lis deltog i Frivillig Fredag d. 29.09. på Medborgerhuset.

Besøg af Kirsten Nissen fra Tønder Kommune d. 22.10. 2013 på bestyrelsesmødet. Kirsten fortalte om hvordan fordelingen af §18 midlerne sker, og vi fortalte Kirsten om vores frustration over ikke at modtage flere penge end vi rent faktisk gør. Derudover informerede Kirsten om evt. relevante samarbejdspartnere hos kommunen.

Vi har i løbet af året flere gange haft kontakt til og besøg af Erik fra Broen Danmark, som utrætteligt og tålmodigt har hjulpet os, når det har været udfordrende. Det har dels været i forbindelse med organisationsændringen, og dels med sager hvor vi har haft svært ved at vurdere, om ansøgningerne var støtteberettigede. Det har været til stor hjælp og ikke mindst inspiration.

Økonomisk støtte fra fonde

Der har været søgt flere fonde i årets løb og følgende har doneret penge til Broens arbejde:

Varelotteriet                                                           kr. 15.000

§18 Tønder kommune                                       kr. 12.000

Y Mens Club Løgumkloster                              kr.   2.000

BHJ fonden                                                          kr. 10.000

Sydbank                                                                kr.   5.000

Unge Grænseværnsfond                                  kr. 10.000

Sydenergi                                                              kr.   5.000

Nordslesvigske Kvindehjem                             kr.   5.000

I alt                                                                          kr. 64.000

Antal støttede børn og aktivitetstyper

Vi er nu oppe på at have støttet 66 børn i løbet af 2013, hvor af nogle af børnene er støttet mere end én gang.

Aktivitetstyperne for de støttede børn er følgende:

Ridning, BMX, Fitness, Svømning, Håndbold, Fodbold, Fodboldskole, Billedkunst, Spejder, Idrætscamp, Guitarundervisning, Volleyball, og Basket.

Derudover har der været bevillinger med udstyr i form af idrætstøj samt rideudstyr.

Vi er blevet bekendt med, at andre afdelinger af Broen stort set kun udbetaler midler til udstyr, fordi de har fået formidlet ud til foreningerne, at der kan søges om kontingent til Broens målgruppe gennem DIF. Det forsøger vi at formidle videre.

 

Vision for året 2014

Det vil være en fordel for både Broen og børnene, at vi bliver mere kendt i kommunen blandt sagsbehandlere, trænere og idrætsledere herunder også på det politiske plan. Derfor må vi stille spørgsmålet: Hvordan kan vi blive kendt i kommunen for relevante samarbejdspartnere? Hvordan får vi skabt en god kontakt til det politiske plan? Hvordan får vi skabt kontakt til erhvervslivet mhp. evt. økonomisk støtte? Hvordan får vi skabt forskellige aktiviteter mhp. at videreudvikle organisationen lokalt? Hvilke samarbejdspartnere kan være relevante?

Jeg ønsker af hele hjertet det bedste for Broen Tønder i 2014.

Hanne Aalling Risager

Formand

d. 10.03. 2014

 

Kopi Generalforsamling 12 marts 2014