07/01/2014

Generalforsamling

BROEN Aalborg afholder Generalforsamling d. 30. januar kl. 19.00-21.30 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referentdreamstime_12420144
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.