28/03/2022

Referat og Årsberetning fra Generalforsamling 2022

Årsberetning for 2021

Generalforsamling 2022

Ved Generalforsamling i marts 2021 blev var Jens Viggo Rasmussen og Ino Buch Jensen var på valg og blev genvalgt

Lea Marie Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen

bestyrelsen konstituerede sig med Lars Stilling Netteberg som formand, Ino Buch Jensen som kasserer, Lene Buus Skou som sekretær og Jens Viggo Rasmussen, Lea Marie Nielsen og Trine Bjørn som bestyrelsesmedlemmer.

Donationer/Sponsorer.
Indtægter

Fonde og virksomheder                                                                    kr 369.000

Kommunal aftale ”fritidsforstærkningen”                                     kr   65.000

Broen Danmark                                                                                 kr   51.000 

Medlemmer                                                                                       kr     4.500 

 Donationer fra Poul Erik Bech Fonden, Celcius Shipping A/S, og Anonym fond.

Kommunen.

Rudersdal kommune har igennem nogle år ydet hjælp til børns fritidsaktiviteter også igennem Fritidsforstærkningen. Vi og kommunen mente, at det var hensigtsmæssigt, at vi koordinerede indsatserne, hvilket har resulteret i at vi har haft udarbejdet en Samarbejdsaftale, hvor BROEN Rudersdal står for administrationen af de samlede midler der er til rådighed. Denne aftale er nu flerårig.

I BROEN Rudersdal har vi været positive over, at vi har hjulpet så mange børn som vi har, derfor har vi i 2021(udskudt fra 2020) taget initiativ til, at vi afholdt en mini-konference internt i kommunen, hvor vi sammen med politikere, idrætsråd og foreninger kunne drøfte hvordan vi bedst muligt kunne hjælpe og støtte vores målgruppe. Der var stor tilslutning til dagen med ca. 50 deltagere. Christian Stadil, som gerne vil være ambassadør for BROEN Rudersdal holdt et oplæg.

Kontakt til interessenter.
Bestyrelsen har i det forløbende år taget kontakt til kommune, foreninger samt skoler og SFO´er med henblik på at udbrede kendskabet til foreningen. Vi har dels sendt info materiale frem og i flere tilfælde holdt ”kaffe-møder” for at fortælle om os selv. Vi har yderligere været synlige ved Birkerød Kulturnat.

164 børn fik hjælp.

I 2021 behandlede BROEN Rudersdal 302 ansøgninger (328 ansøgninger i 2020. Vi støttede i alt 164 børn (180 børn med i 2020 – nogle har fået til flere aktiviteter eller har skiftet aktivitet. Vi har en fastholdelse på 73 %, sammenlignet 2020/2021. Det er vi meget stolte af.

71 børn er støttet til at komme på sommer camps (40 børn i 2019). 59 af de 71 børn i tillæg støttet for kontingent efterfølgende. 10 børn på forår/efterårs camps. Den relativ store stigning i antal børn der er hjulpet til at deltage i camps, skyldes vores særlige indsats i denne covid tid netop til denne aktivitet.

Presse.
Op til den planlagte minikonference, blev denne omtalt i Rudersdal Avis. I forbindelse med donationsoverrækkelse fra Poul-Erik Bech Fonden skrev Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis en artikel.

Medlemskaber og medlemsstøtte
Vi har registreret 12 medlemmer ved årets udgang og i løbet af året modtaget 3.600, – kr. i medlemskontingent og medlemsstøtte.

En af udfordringerne er, at vi mangler et system der kan håndtere en medlemsstyring – dette arbejdes der på at få op at stå.

Vi arbejder stadig på i 2022 at skabe netværk af foreninger, erhvervsliv, NGO´er og kommunen. Et netværk der kan skabe grobund for økonomiske muligheder, men også metoder hvor vi sammen kan løfte opgaverne.

Pc’er.

Fra kommunikationsfirmaet Wundermann, har vi fået doneret ca. 30 Pc’er som BROEN Rudersdal har bidraget med at formidle til Børn og unge der havde behov her for.

Foreningssystem

Som Broen Rudersdal har udviklet sig, lider vi af mangel på et foreningssystem målrettet Broens virke. Dette findes ikke i dag. – Broen Danmarks 31 lokalafdelinger rundt i landet løser deres foreningsprocesser på forskellig vis og ofte uden egentlig system støtte. Vi har derfor taget initiativ til marked scanning og indhentning af tilbud for et foreningssystem, som alle Broens afdelinger kan anvende. Sagen ligger nu hos Broen Danmark.

Lars Stilling Netteberg blev d. 25.3.2022 valgt ind i  BROEN Danmarks bestyrelse, hvor mærkesagerne udover ovenstående foreningssystem, vil være flere lokalforeninger i Danmark samt partnerskabsprojekter.

Lars Stilling Netteberg
Formand

 

Referat – GENERALFORSAMLING BROEN RUDERSDAL D. 28. MARTS 2022 

 1. Valg af dirigent og referent: Jens Viggo Rasmussen blev valgt til dirigent og Lene Buus Skou som referent.
 2. Formandens beretning: Lars Stilling Netteberg gennemgik årsberetningen, som blev godkendt. Lars kunne desuden oplyse at han er valgt ind i bestyrelsen for Broen Danmark.
 3. Godkendelse af regnskab: Vi har endnu ikke modtaget revisorens godkendte regnskab. Hende der er revisoransvarlig udtalte at partner der skulle underskrive regnskabet, først var på kontoret d. 29/3-22. Vi afleverede det underskrevne regnskab personligt hos PWC tirsdag d. 22/3, så dette er ikke tilfredsstillende. Vi besluttede at godkende regnskabet, til trods for den manglende revisor underskrift, som vi forventer vil være på dokumentet 30/3. Herefter vil vi slå årsregnskabet op på vores hjemmeside. Vi bruger i alt 1.2% på adm udgifter. Dette beløb er inkl. de renter vi betaler for indestående midler, mobilpay samt udgift til zoom møder.
 4. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Trine Bjørn Christiansen, Lars Stilling Netteberg & Lene Buus Skou er på valg og modtog alle genvalg.
 6. Valg af revisor: PWC blev genvalgt
 7. Fastsættelse af kontingent (300 kr.). Kontingentet er i alt 300 kr. heraf 200 kr. til Broen Rudersdal.
 8. : evt.
  1: For 2022 regnskabet skal 2021 tallene også fremgå (til sammenligning).
  2: Vi er pt 6 i bestyrelsen, skal vi ikke være et ulige antal? Vi skal være min 3 og max 7  ifølge vores vedtægter. Vi vil arbejde på at få et 7 medlem.
  3: Forslag om at arbejde på at få flere medlemmer og få donationer fra dem.

Generalforsamlingen blev afholdt og godkendt.

28 marts 2022

__________________

Lars Stilling Netteberg

Formand for Broen Rudersdal