Støt Broen Danmark - Min konto

28. januar 2020

Generalforsamling BROEN Vordingborg

Der indkaldes til generalforsamling i BROEN Vordingborg onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i Vordingborg Gymnastikforenings mødelokale, Næstvedvej 5, Vordingborg.

Dagsorden følger vedtægterne for BROEN Vordingborg

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning – Beretning 2019

3.    Godkendelse af regnskab

4.    Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent – for 2021

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af suppleanter

7.    Valg af revisor

8.    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest den 12. februar 2020.

På valg er

·      Næstformand Grete Rossing (ikke villig til genvalg)

·      Bestyrelsesmedlem Else-Marie Langballe Sørensen

·      Bestyrelsesmedlem Marianne Nørlem

·      Bestyrelsesmedlem Pia Dalsgaard

·      suppleant Nina Petersen

·      suppleant Linda Møller

·      suppleant Ebbe Ravnsted-Larsen

Suppleanterne deltager normalt i bestyrelsens møder.

Skriftlig beretning og vedtægter er medsendt denne dagsorden til vore medlemmer.

Bestyrelsen er vært ved kaffe/kage og vand.

Venlig hilsen bestyrelsen BROEN Vordingborg

Kaj Aagaard/ formand

Vordingborg den 28. januar 2020