Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er BROEN Vejle, og den har hjemsted i Vejle Kommune. Foreningens adresse er hos den siddende formand.

§2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er at støtte og hjælpe børn og unge i ressource svage familier, på en sådan måde, at børnene og de unge får mulighed for en aktiv fritid i foreningslivets sunde og aktive tilværelse.

Stk. 2. Foreningens formål er, ved samarbejde med kommunen, skoler og foreningslivet, at finde frem til de børn, der har brug for fritidsinteresser, og få dem gjort aktive i foreningslivet.

Stk. 3. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og tøj m.m.

Stk. 4. Foreningen BROEN Vejles naturlige arbejdsområde er hele Vejle Kommune, og begrænser sig IKKE til specifikke områder.

§3 Målgruppe.

Målgruppen er børn og unge op til 18 år, som kommer fra misbrugsfamilier, familier som ikke har mulighed for at betale kontingent og udstyr til den enkelte aktivitet, og børn og unge, hvor et medlemskab af en forening kan forebygge ungdomskriminalitet og social isolation.

§4 Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§5 Medlemskab.

Stk. 1. Aktiverede børn bliver automatisk kontingent frie medlemmer.

Stk. 2. Alle andre der vil arbejde i foreningens interesse kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen og kontingent frie

Stk. 4. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§6 Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af max 7 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, med mindst et års aktivt anciennitet i foreningen BROEN Vejle, og alle, som minimum 50 % af den siddende bestyrelse indstiller uanset deres anciennitet, en eventuel afgørelse om dette træffes på et ordinært bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer til GF kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet.

Stk. 5. Bestyrelsen skal arbejde for at indgå sponsoraftaler til støtte for medlemmerne samt søge om midler til hjælp til børnene.

Stk. 6. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 7. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

§7 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, revideres af revisor og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2. BROEN Vejle hæfter kun med den til foreningen enhver tid tilhørende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller støttemedlemmer nogen personlig hæftelse.

§8 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindelig flertal.

Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Der kan indkaldes til en digital generalforsamling, såfremt der opstår en situation, som gør det umuligt at gennemfører en GF med personligt fremmøde.

Stk. 4. GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor

Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før GF.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formand samt to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – Kasserer samt et til to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Revisor er på valg hvert år.

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, der er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal afholdes senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§10 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 3 måneder imellem.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte medlemmer begge gange, at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark, så de kan anvendes til glæde og gavn for andre foreninger for udsatte børn og unge i Vejle Kommune

Således er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2021.