Støt Broen Danmark - Min konto

21. januar 2021

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i BROEN Ruderskal ifølge vedtægterne.

Dato d. 22.3.2020 kl. 16

Hvis man som medlem vil deltage, så foregår det virtuelt (zoom)- der kommer nærmere info.

Dagsorden:

– Valg af dirigent og referent
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Evt
Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest
14 dage før GF.