7. januar 2020

Generalforsamling i BROEN Rudersdal

Indkaldelse til Generalforsamling i BROEN Ruderskal ifølge vedtægterne.

Dato d. 16.3.2020 kl. 15 i

Kulturcenter Mariehøj
Ebba Bredas Salon
Øverødvej 246 B
2840 Holte
(Storm P – lokale 220)

Dagsorden:

– Valg af dirigent og referent
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Evt
Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest
14 dage før GF.

Fra højre: Jens Viggo Rasmussen, Lene Buus Skou,

Ino Buch Jensen og Lars Stilling Netteberg