Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

Vedtægter

BROEN-ODENSE

§1 Foreningens navn.

Stk 1 Foreningens navn er ”Broen-Odense”, og den har hjemsted i Odense.

Stk 2 Foreningens postadresse er formandens adresse (se hjemmesiden
www.broen-odense.dk)

Stk 3 Foreningen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening
”Broen-Danmark”.

§2 Foreningens formål.

Stk 1 Foreningens formål er at støtte, vejlede og hjælpe børn i ressourcesvage
familier, således at det bliver muligt for dem at være aktive i
foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen.

Stk 2 Målgruppen er børn i alderen 6-17 år, som er ramt af – eller skønnes
at kunne blive ramt af – fattigdom, kriminalitet, misbrug m.v.

Stk 3 Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp og
økonomisk støtte (f.eks. kontingent, sportsudstyr og lignende – men
aldrig kontante beløb).

Stk 4 Når vi har hjulpet et barn i 3 år, skal støtten ophøre med udgangen af
det aktuelle år, og familien skal have et brev, hvor vi meddeler
dem dette ca.½ år før.
Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne regel i særlige tilfælde.

Stk 5 Økonomiske midler søges af bestyrelsen gennem fonde, legater, offentlige
og private puljer samt private sponsorer.

§3 Samarbejdspartnere.

Stk 1 Foreningen vil samarbejde med kommunens socialforvaltning, skoler,
SSP, beboerrådgivere, idrætsforeninger m.v.

§4 Organisering.

Stk 1 Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§5 Medlemskab.

Stk 1 Som medlem kan optages voksne, myndige personer, der er villige til
at gøre en aktiv indsats som frivillig hjælper et antal timer efter
bestyrelsens anvisning.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal vedtages på
Generalforsamlingen.

§6 Bestyrelsen.

Stk 1 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 10 medlemmer.
En formand, en næstformand, en kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk 2 Bestyrelsen afholder møde minimum 1 gang pr. kvartal.

Stk 3 Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc-grupper blandt medlemmerne til at
varetage et specifikt projekt.

Stk 4 Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.

§7 Regnskab og revision.

Stk 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk 2 Regnskabet revideres og påtegnes af intern revisor.

§8 Generalforsamlingen.

Stk.1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i
alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt
med mindst 14 dages varsel.

Stk.3. GF skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Skt.4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt
i hænde senest 5 dage før GF.

Stk.5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen fra og med ultimo
januar 2012. Formand er på valg i ulige år, kasserer i lige år.
Revisor er på valg hvert år.

Stk.6. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, som har været
medlem i minimum 6 måneder, og som er mødt frem personligt på GF.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og man må ikke være i restance.

§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk.2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom.
Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§10 Foreningens opløsning.

Stk.1. Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen.

Stk.2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer for at opløse foreningen.

Stk.3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver ”Broen-Danmark”