Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter 2020

BROEN-ODENSE, 

§1 Foreningens navn

Stk 1 Foreningens navn er ”Broen-Odense”, og den har hjemsted i Odense.

Stk 2 Foreningens postadresse er formandens adresse (se hjemmesiden

www.broen-odense.dk)

Stk 3 Foreningen er en lokalafdeling under den landsdækkende forening

”Broen-Danmark”.

§2 Foreningens formål

Stk 1 Foreningens formål er at støtte, vejlede og hjælpe børn i ressource-

svage familier, således at det bliver muligt for dem at være aktive i

foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen.

Stk 2 Målgruppen er børn i alderen 6-17 år, som er ramt af – eller skønnes

at kunne blive ramt af – fattigdom, kriminalitet, misbrug m.v.

Stk 3 Støtten ydes i form af vejledning, praktisk hjælp og

økonomisk støtte (f.eks. kontingent, sportsudstyr og lignende – men

aldrig kontante beløb).

Stk 4 Når vi har hjulpet et barn i 2 år, skal støtten ophøre med udgangen af det aktuelle år, og familien skal have en mail, hvor vi meddeler dem dette.

Stk 5 Økonomiske midler søges af bestyrelsen gennem fonde, legater, offent-

lige og private puljer samt private sponsorer.

§3 Samarbejdspartnere

Stk 1 Foreningen vil samarbejde med kommunens socialforvaltning, skoler,

SSP, beboerrådgivere, idrætsforeninger m.v.

§4 Organisering

Stk 1 Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§5 Medlemskab

Stk 1 Som medlem kan optages voksne, myndige personer, der er villige til

at gøre en aktiv indsats som frivillig hjælper et antal timer efter

bestyrelsens anvisning.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal vedtages på Generalforsamlingen.

§6 Bestyrelsen

Stk 1 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 10 medlemmer.

En formand, en næstformand, en kasserer og 1-3 bestyrelses-

medlemmer.

Stk 2 Bestyrelsen afholder møde minimum 1 gang pr. kvartal.

Stk 3 Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc-grupper blandt medlemmerne til at

varetage et specifikt projekt.

Stk 4 Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.

Stk 5 Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem af bestyrelsen, som kontinuerligt ikke er aktivt til bestyrelsesmøder, kan blive ekskluderet.

§7 Regnskab og revision

Stk 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk 2 Regnskabet revideres og påtegnes af intern revisor.

§8 Generalforsamlingen.

Stk.1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk.3. GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventue

Skt.4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt

i hænde senest 5 dage før GF.

Stk.5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen fra og med ultimo

januar 2012. Formand er på valg i ulige år, kasserer i lige år.

Revisor er på valg hvert år.

Stk.6. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen, som har været medlem i minimum 6 måneder, og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og man må ikke være i restance.

§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk.2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§10 Foreningens opløsning.

Stk.1. Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen.

Stk.2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 medlemmer for at opløse foreningen.

Stk.3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver ”Broen-Danmark”