Støt Broen Danmark - Min konto

Vedtægter

BROEN  Esbjerg

 • 1: Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Esbjerg. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse er Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

Stk. 2. Foreningen BROEN Esbjerg er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

 • 2: Formål

Stk. 1. Det er BROEN Esbjerg formål at give børn og unge fra familier, som ikke selv har mulighed for at betale for den enkelte aktivitet, mulighed for at være aktive i foreningsbaserede og kommunale fritidstilbud i kommunen.

Stk. 2. I et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune er det formålet at hjælpe børn og unge, hvor det skønnes at tilskud til kontingent, udstyr/ rekvisitter, transport og lignende, kan gøre en forskel i det enkelte barn/unges oplevelse af dagligdagen. BROEN Esbjerg lægger vægt på at samarbejde tæt sammen med de ansatte, der har regelmæssig kontakt med familierne og deres børn fra målgruppen – det være sig lærere, pædagoger, SSP-konsulenter, familiebehandlere m.fl.

Stk. 3. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.

Stk. 4. Foreningens primære målgruppe er børn og unge til og med 17 år.

Stk. 5. Den økonomiske støtte kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang det vurderes nødvendigt. Støtten kan også anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i stævner, ture og andre aktiviteter, hvor det skønnes at det enkelte barn/ung, nyder godt af samværet med kammerater og voksne, som kan gøre en forskel i forhold til dagligdagen.

 • 3: Organisering

Stk. 1 Generalforsamlingen er BROEN – ESBJERGS øverste myndighed.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer.

Stk.3. Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes på generalforsamlingen.

 • 4: Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig og højst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt. Mødedatoer fastsættes efter aftale efter hvert møde.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen ud af til.

 • 6: Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 • 7: Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Næstformand og økonomiansvarlig samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 7. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen, der har været medlem i minimum 3 måneder og som har givet personligt fremmøde på generalforsamlingen.

 • 8: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære.

 • 9:Foreningens opløsning

 Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.

Stk. 3. Ved en eventuel opløsning tilfalder samtlige foreningens aktiver BROEN Danmark.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den …………….

_____________________                         ________________________

formand                                                       næstformand

_____________________                         ________________________

økonomiansvarlig                                               Bestyrelsesmedlem

_______________________                           ________________________

bestyrelsesmedlem                                               bestyrelsesmedlem

Vedtægten med ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2016.